Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What's New page won't go away ...No uninstall programme.

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Just upgraded to 9.0.1 ...the What's New Welcome Page ( http://www.mozilla.org/en-US/firefox/9.0.1/whatsnew/ ) keeps opening every time I open Firefox. I went to reinstall from scratch but this version has no uninstall programme!