Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AVG Anti-virus is constantly reporting that Fiefox is utilizing too much memory. How can I "fix" this?

  • Không có trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

AVG is frequently reporting that Firefox is utilizing too much memory. Highest indicated usage level has been 438 megs of available memory. I have 2.5 Gigs. Is this normal...or does it reflect a problem. How fix?

AVG is frequently reporting that Firefox is utilizing too much memory. Highest indicated usage level has been 438 megs of available memory. I have 2.5 Gigs. Is this normal...or does it reflect a problem. How fix?