Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I added SEO tool bar. Now, whenever I update a webpage the tool bar is inserted in that webpage. How do I stop it from being inserted?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I downloaded SEO Book free tools about 6 months ago. About 3 weeks ago whenever I would hit the update button on my WordPress website, an SEO toolbar would be inserted into the web page. I ended up with 5 SEO toolbars on some of the webpages before I learned how to delete the offending tool bars. I deleted the SEO Book free tools as much as I have been able to but I still get a new tool bar whenever I hit the update button on my WordPress website.