Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have firefox set to allow popups on a website, yet firefox still blocks the popup window which I need to complete a transaction.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I have Firefox set to allow popups on a particular website, yet when I go to that site, Firefox does not allow popups for the site. The message asking to allow directing to another page pops up but quickly disappears. What is the problem and how do I resolve this. Thank you, Michael Forte

I have Firefox set to allow popups on a particular website, yet when I go to that site, Firefox does not allow popups for the site. The message asking to allow directing to another page pops up but quickly disappears. What is the problem and how do I resolve this. Thank you, Michael Forte