Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've used fx since it's inseption...but 4.0 eats memory till my computer hangs after only several searches

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I sign on & task mngr shows 65k + or - 10k I bring in hotmail read some and maybe another site or two (always close open tabs) look @ task mge & memory is uo 205k 3.6 never did this...Whats up... Thankx