Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two accounts on laptop--second account no profile so Firefox will not open

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Had a problem with firefox 4.0. followed a web site instructions-- removed profiles from both login accounts on laptop. Re-installed firefox 4.0. Main/administrator account where I installed firefox 4.0 installed correctly and starts up. Second account, get the error: "Firefox is already running. To open a new window you must first close the existing Firefox, or restart your system." I restarted firefox, same error. I read about the parentlock, but on second account there is no profile, so i can not delete the lock file.

How to I recreate a profile for second account.

thanks