Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't print to wireless Epson 810 (MACOSX) from Firefox, says on hold

  • Không có trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Have printed wirelessly from earlier versions of Firefox. This problem seems to be confined to new Macbook Pro 2.4 I5. No problem printing from Word, Safari, etc. When given print command it places the print job "on hold." When "on hold" is clicked, the print job deletes

Have printed wirelessly from earlier versions of Firefox. This problem seems to be confined to new Macbook Pro 2.4 I5. No problem printing from Word, Safari, etc. When given print command it places the print job "on hold." When "on hold" is clicked, the print job deletes