Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have cleared cache and now can no longer print web pages?! atowhee@gmail.com

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

I cleared my cache and deleted some other material which must have included the setting that allows me to print web pages. Now my browser will offer me the chance to save a webpage as a wps document but will not allow printing.

I cleared my cache and deleted some other material which must have included the setting that allows me to print web pages. Now my browser will offer me the chance to save a webpage as a wps document but will not allow printing.