Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

images on website's are blurry,as are pictures that i upload to internet

  • Không có trả lời
  • 51 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

image's on website's are distorted,also picture's that i upload to facebook are distorted,but are crystal clear before i upload them.just image's are distorted on web page's not header's. i am wandering if i have a virus or is there some adjustment that i can make to fix the problem?

This happened

Every time Firefox opened