Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable shortcut or reasign it - Moves the URL left or right

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hey,

Is it possible to disable a specific shortcut or change its assigned other keys?

I wanted to disable the "Moves the URL left or right". It turns out that this functionality won't be useful to me, but this shortcut is the one that I use the most :/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Thanks,

Hey, Is it possible to disable a specific shortcut or change its assigned other keys? I wanted to disable the "Moves the URL left or right". It turns out that this functionality won't be useful to me, but this shortcut is the one that I use the most :/ https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly Thanks,

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.