Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

http website exceptions to https security feature

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

'I added http websites as exceptions to the https security feature but Firefox won't let me get in them. One is my health care portal. I've tried everything and re-done the process several times, but I have to go to a different browser to get in. What do I do? Thank you.

'I added http websites as exceptions to the https security feature but Firefox won't let me get in them. One is my health care portal. I've tried everything and re-done the process several times, but I have to go to a different browser to get in. What do I do? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.