Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New updated has broken picutre in picture mac

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

The latest version of firefox for MacOS 14.4.1 has broken the picture in picture function. When enabling PiP, the video window takes up almost the entire screen and doesn't remember the size i set it to, like it did in older versions of Firefox. Another issue is when im in fullscreen mode and enable PiP, the PiP window takes me to another 'desktop', whereas before it would simply overlay on top of my screen.

The latest version of firefox for MacOS 14.4.1 has broken the picture in picture function. When enabling PiP, the video window takes up almost the entire screen and doesn't remember the size i set it to, like it did in older versions of Firefox. Another issue is when im in fullscreen mode and enable PiP, the PiP window takes me to another 'desktop', whereas before it would simply overlay on top of my screen.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.