Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot watch netflix or Hulu after updating

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
more options

I have not updated firefox in a while, but recently got an error on netflix that my browser was no longer compatible and to update

So I updated to the latest version of firefox - 122.01 (64-bit) but now I have a new problem. I cannot watch anything on netflix or hulu (though I can on max for some reason).

Each time I try to play anything on netflix I get a white screen on firefox and it automatically takes me back to the sign in page of netflix. Each time I try to play anything on hulu it plays BUT I cannot see the video. I can hear it but the actual video isn't shown, the controls are there but I can only see the the menu/other things to watch of hulu (picture attached) though I can't actually click on any of the other shows

I do not have this problem on chrome but firefox is my main browser, can i get any assitance Things I have already tried: I completely cleared my history & cache after signing out of everything (did this twice). Turned off computer, signed back in but still have this issue

I have not updated firefox in a while, but recently got an error on netflix that my browser was no longer compatible and to update So I updated to the latest version of firefox - 122.01 (64-bit) but now I have a new problem. I cannot watch anything on netflix or hulu (though I can on max for some reason). Each time I try to play anything on netflix I get a white screen on firefox and it automatically takes me back to the sign in page of netflix. Each time I try to play anything on hulu it plays BUT I cannot see the video. I can hear it but the actual video isn't shown, the controls are there but I can only see the the menu/other things to watch of hulu (picture attached) though I can't actually click on any of the other shows I do not have this problem on chrome but firefox is my main browser, can i get any assitance Things I have already tried: I completely cleared my history & cache after signing out of everything (did this twice). Turned off computer, signed back in but still have this issue
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.