Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[Firefox Developer] After update, does not follow CSS rules. Now: Tabs are taller, out of place; Container color indicators gone

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
more options

I have entered the same CSS rules for both my regular Firefox Browser and Firefox Developer. It's all been good until a recent update on Firefox Developer. (This happened within the last 3 weeks.)

My only objective here is to maximize the vertical dimension of my screen. (Note that the Container icons to the right are also "pushed up." The one that looks like a clock and the drop-down arrow beside it.)

I can't make the tabs vertically shorter.

(Please find first attachment below)

When I press "Alt", the tabs are vertically covering around 1/2 of the menu bar (menu bar is hidden).

(Please find second attachment below)

Below is how my Firefox Browser looks like and what I am aiming for.

(Please find third attachment below)

Note that the horizontal line above the tabs (container color indicators) are now gone on Firefox Developer (after trying to fix this issue since yesterday).

My CSS rules:

/* Below: For tabs */

  1. #tabbrowser-tabs .tab-text {
font-size:14pt !important;

}

  1. #TabsToolbar {

height: 34px!important; }

.titlebar-button{ padding-block: 0px !important; }

  1. #urlbar-container, #search-container { padding-block: 0px !important; }

/* Below: Removal of containers' icons */

  1. #userContext-indicator {

display:none !important; }

/* Below: Test for FF Developer only */

root{
 --tab-block-margin: 0 !important;

}

--

TIA!

I have entered the same CSS rules for both my regular Firefox Browser and Firefox Developer. It's all been good until a recent update on '''Firefox Developer'''. (This happened within the last 3 weeks.) My only objective here is to maximize the vertical dimension of my screen. (Note that the Container icons to the right are also "pushed up." The one that looks like a clock and the drop-down arrow beside it.) I can't make the tabs vertically shorter. '''(Please find first attachment below)''' When I press "Alt", the tabs are vertically covering around 1/2 of the menu bar (menu bar is hidden). '''(Please find second attachment below)''' Below is how my Firefox Browser looks like and what I am aiming for. '''(Please find third attachment below)''' Note that the horizontal line above the tabs (container color indicators) are now gone on Firefox Developer (after trying to fix this issue since yesterday). My CSS rules: /* Below: For tabs */ # #tabbrowser-tabs .tab-text { font-size:14pt !important; } # #TabsToolbar { height: 34px!important; } .titlebar-button{ padding-block: 0px !important; } # #urlbar-container, #search-container { padding-block: 0px !important; } /* Below: Removal of containers' icons */ # #userContext-indicator { display:none !important; } /* Below: Test for FF Developer only */ :root{ --tab-block-margin: 0 !important; } -- TIA!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi winginit vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.