Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Print-from-Web Error after Update

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

After the most recent update, v.103, any image-based PDF that I print out is extremely oversized despite appearing correctly in the print preview window. I have tested other browsers and did not have this issue. I have also reset my Firefox print preferences and my printers/drivers to ensure it's not that either. Does anyone know what could be causing this, besides an issue with the new update?

After the most recent update, v.103, '''any image-based PDF that I print out is extremely oversized''' despite appearing correctly in the print preview window. I have tested other browsers and did not have this issue. I have also reset my Firefox print preferences and my printers/drivers to ensure it's not that either. Does anyone know what could be causing this, besides an issue with the new update?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.