Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant update Firefox and Firefox is sending incorrect location to websites like Facebook and Craigslist

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hello. Running Mac OS 10.13.6 and Firefox 102.0.1. ll of a sudden I cannot update Firefox. When I download manually and install it does not run the new version. What's going on?

Second...when I go to Facebook and show event near me it thinks I am in Washington State and not California and I cant seem to fix it. Also just logged into craigslist today and it gave me Washington State Seattle area? What is this all about?

Any help would be appreciated.

Jacques

Hello. Running Mac OS 10.13.6 and Firefox 102.0.1. ll of a sudden I cannot update Firefox. When I download manually and install it does not run the new version. What's going on? Second...when I go to Facebook and show event near me it thinks I am in Washington State and not California and I cant seem to fix it. Also just logged into craigslist today and it gave me Washington State Seattle area? What is this all about? Any help would be appreciated. Jacques

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.