Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Suggestion on cookie display screen

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I am probably treading a fine line between security and confusion.

When viewing the stored cookies I am perplexed why the window is so "Small".

(See picture)

file:///home/me/Pictures/Screenshot%20from%202022-07-21%2017-13-04.png

Why can't it be made bigger / full screen?

Just asking.

I am probably treading a fine line between security and confusion. When viewing the stored cookies I am perplexed why the window is so "Small". (See picture) file:///home/me/Pictures/Screenshot%20from%202022-07-21%2017-13-04.png Why can't it be made bigger / full screen? Just asking.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.