Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to set recovery key after updating Firefox browser. Cannot find a Manage Account link

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Updated my Firefox browser and now trying to add recovery key. Cannot find a "My Account" Button as stated in directions.

Updated my Firefox browser and now trying to add recovery key. Cannot find a "My Account" Button as stated in directions.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.