Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Indiegogo removes the Facebook Container

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello,

When going to logon to Indiegogo.com I first reopen it in a Facebook container but once I do that the container goes away.

The link I visit: https://www.indiegogo.com/projects/wemax-go-pro-thinnest-alpd-smart-laser-projector?utm_source=launchemail+gator&utm_medium=launchemail+gator&utm_campaign=launchemail+gator#/

Whether I copy and paste the link in a new FB container or click the tab to reopen in FB container it goes away immediately.

Thanks, Brian Middleton

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.