Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wrong camera for meetings

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I'm on a macboox pro (intel) with the built in camera and an external camera fuji (not connected).

When I start a google meeting or skype call firefox wants to use the external camera and I don't see any options to use the internal camera.

If I try the same thing in Safari browser it works perfectly.

How do I tell firefox which camera to use?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.