Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Possible to change display name for Firefox? [Mac]

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I am on MacOS Mojave (10.14.6). I have a few different installations of Firefox for different purposes and I'd like them each to display the custom name I've given them by renaming their filename (e.g. changing Firefox.app to something like YouTubeViewer.app). This causes the installation of Firefox to show in my app switcher and elsewhere in the OS as "YouTubeViewer", however when I run YouTubeViewer.app, Firefox still displays "Firefox" in the upper left-hand corner as the application name.

I tried editing the .plist file for each installation to change the value for key CFBundleName from "Firefox" to "YouTubeViewer", but that causes that installation of Firefox to no longer run. I believe this is due to the code-signing and pre-run validation done by the OS.

So, is there any way to get the custom name to display or is just not possible?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.