Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ScrapBook with Firefox 88.4 Linux Mint 18.3

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Dear All,

I urgently need to retrieve various documents saved in the past as web pages with the Scrapbook extension which I found very easy and useful. Some of them date back to 2008. When I try to reactivate ScrapBook in "Add-ons and Themes" I find that ScrapBook is disabled and that there is no switch to re-enable it. i have access to the ScrapBook folder in the /home/.../.mozilla/firefox/********.default folder. Indeed I find in that folder a lot of data folders titled with the date and time of creation but it is very tedious to search. How can I reactivate ScrapBook or is there another way to easily access all these pages saved with ScrapBook? Firefox extension or standalone software?

Thanks in advance to all!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.