Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Theme did not revert to 'System' theme when it says it is 'enabled'

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I was offered an option to try a new 'theme' when Firefox recently updated. I tried the 'Light' theme, immediately realized I don't like it, and followed the directions to revert to the original 'system' theme. That theme says it is enabled for my account, but I am stuck with the light theme on my desktop computer. I've refreshed Firefox, quit and restarted Firefox, and still am stuck with this theme that I don't want. Help?

I was offered an option to try a new 'theme' when Firefox recently updated. I tried the 'Light' theme, immediately realized I don't like it, and followed the directions to revert to the original 'system' theme. That theme says it is enabled for my account, but I am stuck with the light theme on my desktop computer. I've refreshed Firefox, quit and restarted Firefox, and still am stuck with this theme that I don't want. Help?