Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOS High Sierra 10.13.6 vs MacOS Catalina 10.15.7

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I am currently using MacOS High Sierra 10.13.6 on my MacBook Air 13" mid 2012 4 GB. I no longer receive software updates as MacOS Catalina 10.15.7 is the only available upgrade supported. I am concerned about any negative impacts downloading Catalina 10.15.7 would have and whether FIrefox 87.0 (64-bit) is able to support MacOS Catalina 10.15.7. Any thoughts? Thank you for your time and efforts.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.