Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[Windows 10 Firefox ESR] Firefox works well with admin user but lost ablity to access pages with normal user

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I install firefox ESR in a new laptop. no plugins installed. Firefox works well with admin user. But lost ablity to access web, about:config with normal user. I have tried refresh firefox / setting Windows firewall, ever reinstall firefox, but no luck.

Any help is welcome. Thanks.

LOG

2020-11-18 03:48:20.659000 UTC - 9272[15b65c21000]: Loaded library Executable (init) 2020-11-18 03:48:20.675000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 10 2020-11-18 03:48:20.675000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 10 2020-11-18 03:48:20.675000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 321 2020-11-18 03:48:20.675000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 199 2020-11-18 03:48:20.690000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 425 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 7564[15b7104e000]: thread exiting 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: connect -> -1 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 9272[15b65c21000]: read -> 9645 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: send: fd=15b710fe4c0 osfd=1216 buf=7fffeefdac6a amount=1 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: send -> 1 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv: fd=15b710fe5b0 osfd=1236 buf=3b7f67e7c0 amount=2048 flags=0 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv -> 1, error = -5934, os error = 10035 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv: fd=15b710fe5b0 osfd=1236 buf=3b7f67e7c0 amount=2048 flags=0 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv -> -1, error = -5998, os error = 10035 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: send: fd=15b710fe4c0 osfd=1216 buf=7fffeefd704c amount=1 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: send -> 1 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv: fd=15b710fe5b0 osfd=1236 buf=3b7f67e7c0 amount=2048 flags=0 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv -> 1, error = -5998, os error = 10035 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv: fd=15b710fe5b0 osfd=1236 buf=3b7f67e7c0 amount=2048 flags=0 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 5360[15b7104c000]: recv -> -1, error = -5998, os error = 10035 2020-11-18 03:48:20.706000 UTC - 3032[15b71047400]: thread exiting 2020-11-18 03:48:20.753000 UTC - 8760[15b71054000]: read -> 217 2020-11-18 03:48:20.753000 UTC - 8760[15b71054000]: read -> 1390 2020-11-18 03:48:20.753000 UTC - 8372[15b7104d000]: thread exiting

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.