Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I keep getting the "Firefox Not Responding" message?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

duplicate of /questions/1297069 thread

I'd like to stop getting 'Firefox Not Responding" messages. Can you help with that?

Được chỉnh sửa bởi James vào