Search Support

Beware of phishing attacks: Mozilla will never ask you to call a number or visit a non-Mozilla website. Please ignore such requests.

Learn More

CPU usage of coreaudiod on macOS with Apache Guacamole

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
more options

A single open tab with Apache Guacamole increases the use of cpu by 4-5% by the coreaudiod demon. If, for instance, I open 5 tabs, the CPU usage of coreaudiod is about 20%. When closing the tabs, the cpu usage of coreaudiod drops to 0% The same doesn't happen with Google Chrome.

Any ideas how to solve this issue?

Được chỉnh sửa bởi Alberto Lirussi vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.