Search Support

Latest version (72.0.1) opens all windows on the built-in screen even if another screen is set as the OS default.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

latest version (72.0.1) opens all windows on the built-in laptop screen even if another screen is set as the OS default. This did not happen in v72.0.0, so it was a bug introduced in 72.0.1

Anyone else seeing this behaviour?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.