Search Support

auto scrolling when a page load

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

When i open a new page firefox start to auto scroll the page, i try to reinstall firefox, and open it in safe mode but the problem is still here.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.