X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Hulu, Netflix will not play. Firefox is installing components needed to play the audio... banner at top of screen

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
Được đăng

CentOS 6.10, FF 68.2.0esr I tried toggling DRM off and on in the FF settings. Did not help.

When trying to play any video on www.hulu.com, I get this message in a yellow banner at the top of the window. Nothing ever gets updated or installed and the video will not play. The plug ins show widevine 4.10.1448.18 is already installed.

CentOS 6.10, FF 68.2.0esr I tried toggling DRM off and on in the FF settings. Did not help. When trying to play any video on www.hulu.com, I get this message in a yellow banner at the top of the window. Nothing ever gets updated or installed and the video will not play. The plug ins show widevine 4.10.1448.18 is already installed.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

Widevine Content Decryption Module version 4.10.1440.18, last updated Nov 13, 2019 Automatic updates are "ON" OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems version 1.8.1, last updates Nov 13, 2019

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.