How do I find the Firefox for Android version number?

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

  1. Tap the main Firefox menu and select Settings.
  2. Tap on the Go to Page button displayed next to About Firefox.
  3. You will see the About Firefox page where the version number is listed at the end of the page.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: scoobidiver, mluna, mdarshana, Amit Kumar Thakur. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.