Firefox issues with Nexus 10 and Android 4.3

Bài viết này đã không còn được duy trì, vì vậy nội dung của nó có thể đã bị lỗi thời.

Note: We have fixed these issues in the latest version of Firefox for Android. You can update Firefox from the Google Play store.
Note: This article doesn't apply to your version of Firefox.

If you have upgraded your Nexus 10 tablet to the latest of version of Android, 4.3, you may experience the following issues with Firefox:

  • Crashes and rendering issues with certain sites like CNN.com.
  • Title bar disappears on bing.com.

 

Những người dùng đã giúp viết bài này: Roland Tanglao, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.