Export bookmarks to Internet Explorer

Chưa có ai giúp dịch bài viết này sang tiếng Việt cả :( Rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn. (một lưu ý nhỏ, hãy tham khảo cách mà SUMO hoạt động trong việc bản địa hóa trước nhé tham khảo tại đây), nếu không còn vấn đề gì nữa, tại sao bạn không giúp dịch bài viết này ngay! Cùng bắt đầu: Bắt đầu dịch

You can export your Firefox bookmarks for use in other browsers. This guide shows you how to export your Firefox bookmarks and import them into Internet Explorer on Windows. The Internet Explorer browser is not currently available for your operating system.

Exporting bookmarks from Firefox

 1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML....
  Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
 3. In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save the file, which is named bookmarks.html by default. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy to remember will work.
 4. Click the Save button. The Export Bookmarks File window will close.
 5. Close the Library window.

Your bookmarks are successfully exported from Firefox. To import them into Internet Explorer, proceed to the next section.


Importing bookmarks into Internet Explorer

Note: The following steps are for Internet Explorer 9 and above. Steps for previous versions may be slightly different.
 1. Start Internet Explorer.
 2. Press the Alt key on your keyboard. The menu bar (with File, Edit, View, etc.) will appear.
 3. Click on the File menu and select Import and Export.... The Import/Export Settings window will appear.
  Importing IE Favorites 1
 4. In the Import/Export Settings window, click to select Import from a file and then click the Next button.
 5. Select Favorites and then click the Next button.
 6. Click the Browse button. The Select Bookmark File window will open.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-7.png
 7. Locate the bookmarks.html file you previously created and then click the Open button.
 8. The full location of the bookmarks.html file will be shown in the text box. Click on the Next button.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-8.png
 9. Click on the Favorites folder and click on the Import button.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286452173-825-9.png
 10. It may take a minute or two for your bookmarks to be imported, depending on how many you have. This final page lets you know we have completed importing our bookmarks. Click on the Finish button, to complete the import.
  76bcb3a108d46d756d2677d644020564-1286453078-977-1.png

Bài viết này có hữu ích không? Vui lòng đợi...

Những người dùng đã giúp viết bài này: AliceWyman, Chris Ilias, Michael Verdi, scoobidiver, tekiegirl, John99, Swarnava Sengupta, user669794, Lan. Bạn cũng có thể trợ giúp. Tìm hiểu thêm.