అమర్పులు మరియు ప్రాధాన్యతలు అనుకూలీకరించండి

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ ఫాక్స్ ఈ అనుకూలీకరణ ఎంపికలతో మీ సొంతం చేయండి

ఇంగ్లీషులో