Download, install and migration

Firefox versions and languages

  • ஃபயர்பாக்ஸ் 3.6 பதிப்பு இனி ஆதரிக்கப்படமாட்டாது ஃபயர்பாக்ஸ் 3.6 பதிப்பு இனி பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மைகளோடு புதுப்பிக்கப் படமாட்டாது. முடிந்தவரையில் சமீபத்திய ஃபயர்பாக்ஸ் பதிப்பை நிறுவி, உங்கள் கணினியை பாதுகாப்பாக வைக்கவும். உங்கள் விருப்பத்தேர்விற்கு மேலே காண்போம்.

In English