របៀបសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់Firefox

ឃ្លាំងសម្ងាត់ បណ្តោះអាសន្នរបស់កម្មវិធីFirefox បានស្តុកទុននូវរូបភាព ស្គ្រីប និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃគេហំព័រដែលអ្នកបានទស្សនាក្នុងបំណងបង្កើនល្បឿននៃបទពិសោធន៍រុករករបស់អ្នក។ អត្ថបទនេះចង់ពិពណ៌នាអំពី របៀបសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់។

ការសម្អាត ឃ្លាំងសម្ងាត់

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. ជ្រើសយកបន្ទះAdvanced
 3. សូមចុចលើផ្ទាំងNetwork
 4. ស្ថិតក្នុងផ្នែក Cached Web Content សូមចុច Clear Now
  clear cache incontent
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

ការសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ស្វ័យប្រវត្តិ

អ្នកអាចកំនត់កម្មវិធីFirefox ដើម្បីសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលបិទកម្មវិធី Firefox ៖

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. ជ្រើសរើសបន្ទះ Privacy
 3. ស្ថិតក្នុងផ្នែក History កំនត់ Firefox will: ទៅជា Use custom settings for history
 4. សូមធីកប្រអប់ Clear history when Firefox closes
  clearhistorywhenFXclosesfx42
 5. ក្រៅពី Clear history when Firefox closes, ចុចប៊ូតុង Settings… ។ ផ្ទាំងវីនដូ ការកំណត់សម្រាប់សម្អាតប្រវត្តិ បានបើក។
 6. នៅក្នុងផ្ទាំងវីនដូ ការកំណត់សម្រាប់សម្អាតប្រវត្តិ សូមដាក់សញ្ញាធីក នៅបន្ទាប់ Cache
  SettingsForClearingHistoryFX42bd
 7. សូមចុច OK ដើម្បីបិទផ្ទាំងវីនដូ ការកំណត់សម្រាប់សម្អាតប្រវត្តិ។
 8. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

ណែនាំ៖ add-ons មួយចំនួនអាចប្រើការបាន ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ ដោយប្រើIcon នៅលើរបាឧបករណ៍របស់អ្នក។ ចូលទៅកាន់ ទំព័រវែបMozilla Add-ons ដើម្បីធ្វើការស្វែងរក។

សហគមន៍Mozilla គឺមិនទទួលខុសត្រូវ សម្រាប់ការថែទាំ និងការគាំទ្រAdd-ons ភាគីទីបីឡើយ។ សូមទំនាក់ទំនងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Add-onដោយផ្ទាល់ ប្រសិនជាអ្នកត្រូវការជំនួយពី Add-on។
// These fine people helped write this article:ប៉ុកណូ រ៉ូយ៉ាល់. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support