ការកំណត់Firefox Focus ជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើម នៅលើប្រព័ន្ធAndroid

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: Set Firefox Focus as default browser on Android

ការកំណត់Firefox Focus ជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើមរបស់អ្នក ប្រសិនជាអ្នកឲ្យវាបើកតំណភ្ជាប់ដោយលំនាំដើម។ របៀបរៀបចំវា នៅទីនេះ៖

 1. ចូលទៅកាន់ការកំណត់ម៉ឺនុយ លើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក សូមប៉ះ Apps
 2. សូមប៉ះ រូបតំណាងឧបករណ៍ (ជាធម្មតា នៅផ្នែកលើខាងស្ដាំនៃអេក្រង់របស់អ្នក)។
 3. សូមប៉ះ Default Apps
 4. សូមប៉ះ Browser app ដើម្បីបើកបញ្ជីនៃជម្រើស។
 5. សូមប៉ះ Firefox Focus ដែលមានក្នុងបញ្ជី។

ជំនាន់មុនៗ នៃប្រព័ន្ធAndroid

ជំហ៊ានទី១: ជម្រះកម្មវិធីរុករក ដែលបើកំណភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ន

 1. បើកការកំណត់របស់កម្មវិធី និងប៉ះលើ Apps។ (នៅជំនាន់ខ្លះនៃប្រព័ន្ធAndroid ដែលប៊ូតុងនេះគឺជា ស្លាក "Applications" បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវទៅប៉ះលើ Manage applications មុនពេលជំហ៊ានបន្ទាប់។)
 2. ប៉ះទៅលើ ផ្ទាំងAll
  Android ICS Manage Apps - Cropped just showing stock
 3. សូមប៉ះលើ កម្មវិធីរុករកដែលបើកតំណភ្ជាប់បច្ចុប្បន្ន។ ជាធម្មតាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើម គេតែងតែហៅវាថា "កម្មវិធីរុករក" ឬ "កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត"។
 4. សូមប៉ះលើ Clear defaults ដើម្បីការពារកម្មវិធីរុករកនេះ ពីការបើកតំណភ្ជាប់ដោយលំនាំដើម។ ប្រសិនបើ "Clear defaults" គឺចេញពណ៌ប្រផេះ អីច្ចឹងទាំងដែលអ្នកមិនបានតម្លើងកម្មវិធីរុករកផ្សេងៗ ឬក៏អ្នកបានតម្លើងកម្មវិធីរុករកផ្សេងៗ ដូចជា Opera ហើយវាត្រូវបានកំណត់ជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើម។ ប្រសិនបើអ្នកបានតម្លើងកម្មវិធីរុករកមួយផ្សេងទៀត សូមត្រលប់ទៅជំហ៊ានពីមុនវិញ និងធ្វើវាម្ដងទៀតជាកម្មវិធីលំនាំដើម។
  Android ICS Clear defaults - Cropped

ជំហ៊ានទី ២: ការកំណត់Firefox Focus ទៅជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើមសម្រាប់ការបើកតំណភ្ជាប់

 1. សូមបើកតំណភ្ជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Androidដូចជាកម្មវិធីផ្ងើសារអេឡិចត្រូនិក។
 2. សូមប៉ះលើ Firefox Focus បន្ទាប់មកទើបប៉ះលើ Always
// These fine people helped write this article:ប៉ុកណូ រ៉ូយ៉ាល់. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support