Za wužiwarjow z hłownym hesłom - z přizjewjenjemi do noweho Firefox za Android přećahnyć

Prjedy hač smy předchadnu wersiju zaktualizowali, smy wužiwarjow hłowneho hesła prosyli, zo bychu swoje hłowne hesło znjemóžnili, zo bychu so jich přizjewjenja přenošowali. Naša powěsć wšak njeje wšěch wužiwarjow docpěla. Tohodla smy nowy nastroje za wersije 81 a nowše wuwili, zo bychmy tutón problem rozrisali a wšěm wužiwarjam zmóžnili, jich přizjewjenja z přechadneje wersije přewzać.

Składowane přizjewjenja přewzać

  1. Po tym zo sće na najnowšu wersiju Firefox za Android zaktualizował, dóstanjeće namołwu swoje přizjewjenske daty přenošować:
    FenixPasswordMigration
  2. Podótkńće so tłóčatka Hłowne hesło zapodać.
  3. Zapodajće swoje hłowne hesło.
  4. Hdyž wobkrućenje widźiće, podótkńće so Składowane přizjewjenja pokazać, zo byšće swoje přizjewjenja do noweho Firefox přenošował.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije