Webstrony ćišćeć

Tutón nastawk wobjednawa ćišćenje webstronow w Firefox. Čitajće tutón nastawk, zo byšće zhonił, kak móžeće ćišćerske funkcije wužiwać.

Webstronu ćišćeć

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na Ćišćeć.
  meni ćišćeć fx47
 2. Wokno ćišćerskeho přehlada so zjewi. Móžeće sej nětko aktualnu stronu wobhladać a jeje napohlad posudźić.
  ćišćerski přehlad fx47
 3. Klikńće horjeka cyle nalěwo na tłóčatko Ćišćeć…. Wokno Windowsoweho standardneho dialoga Drucken so zjewi. Móžeće mj. dr. swój ćišćak wubrać, kotre strony maja so ćišćeć a kelko eksemplarow. Hlejće Čišćerske nastajenja deleka za informacije, kotre nastajenja dadźa so změnić.
 4. Klikńće na DruckenOK, zo byšće ćišćenje startował.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na Ćišćeć.
  meni ćišćeć fx47
 2. Zo byšće nastajenja přiměrił, z kotrymiž chceće ćišćeć, klikńće na šipk pódla wuběranskeho pola za ćišćak a hlejće Ćišćerske nastajenja deleka za informacije, kotre nastajenja dadźa so změnić.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Klikńće na Drucken, zo byšće ćišćenje startował.

Ćišćerske nastajenja

dialog ćišćeć fx47
Kedźbu: Tute wokno słuša k dźěłowemu systemej Windows. Dokelž serbskorěčny dźěłowy system njeeksistuje, so tu němskorěčny dialog wopisuje.

Wotrězk Drucker:

 • Klikńće na šipk pódla wuběranskeho menija Name:, zo byšće ćišćak wubrał, z kotrymž webstrona ma so ćišćeć.
  Kedźbu: Standardny ćišćak je z dźěłoweho systema Windows. Hdyž so webstrona z wubranym ćišćakom ćišći, budźe tutón nowy ćišćak standardny ćišćak.
 • Klikńće na Eigenschaften..., zo byšće wulkosć papjery, ćišćersku kwalitu a druhe nastajenja za waš ćišćak změnił.

Wotrězk Druckbereich - Tu móžeće podać, kotre strony aktualneho websydła maja so ćišćeć:

 • Wubjerće Alle, zo byšće wšitko ćišćał.
 • Wubjerće Seiten a zapodajće rozsah stronow, kotryž chceće ćišćeć. Hdyž na přikład "von 1 bis 1" wuběraće, budźe so jenož prěnja strona ćišćeć.
 • Wubjerće Markierung, zo byšće jenož tón dźěl strony ćišćeć, kotryž sće wuzběhnył.

Wotrězk Exemplare - Tu móžeće podać, kelko eksemplarow chceće ćišćeć.

 • Jeli w polu Anzahl Exemplare wjace hač 1 zapodawaće, móžeće tež podać, hač strony maja so sortěrować. Chceće na přikład 2 kopiji ćišćeć a wuběraće Sortieren, budu so strony w porjedźe 1, 2, 3, 1, 2, 3 ćišćeć. Hewak ćišća so w porjedźe 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Kedźbu: Slědowace nastajenja so jako nastajenja Firefox składuja, we wotwisnosći wot ćišćaka.

Wotrězk Wobłuki ćišćeć - Jeli sej webstronu z wobłukami (frames) wobhladujeće, móžeće wubrać, kak so wobłuki maja ćišćeć:
5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png

 • Kaž na wobrazowce ćišći stronu, kaž ju na wobrazowce widźiće.
 • Wubrany wobłuk ćišći jenož wobsah wobłuka, w kotrymž sće posledni raz kliknył.
 • Kóždy wobłuk za so budźe wobsah ze wšěch wobłukow ćišćeć, ale na rozdźělnych stronach.

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Drucker: Wubjerće ćišćak, z kotrymž chceće stronu ćišćeć, kotruž sej wobhladujeće.
  Kedźu: Standardny ćišćak je z dźěłoweho systema Mac. Hdyž so webstrona z wubranym ćišćakom ćišći, budźe tutón nowy standardny ćišćak.
 • Voreinstellungen: Wubjerće składowane ćišćakowe nastajenja.
 • Kopien: Tu móžeće podać, kelko kopijow chceće ćišćeć.

Wotrězk Kopien - Tu móžeće podać, kelko eksemplarow chceće ćišćeć.

 • Jeli w polu Kopien wjace hač 1 zapodać, móžeće tež podać, hač strony maja so sortěrować. Chceće na přikład 2 kopiji ćišćeć a wuběraće Sortiert drucken, budu so strony w porjedźe 1, 2, 3, 1, 2, 3 ćišćeć. Hewak ćišća so w porjedźe 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Seiten: Wubjerće Seiten a zapodajće rozsah stronow, kotryž chceće ćišćeć. Zapodajće na přikład "von 1 bis 3" a ćišća so jenož prěnje tři strony.
  Kedźbu: Slědowace nastajenja so jako nastajenja Firefox składuja, wotwisnje wot ćišćaka.
 • Nastajenja:
  • Wubjerće Jenož wuběr ćišćeć, zo byšće jenož tón dźěl strony ćišćeć, kotryž sće wuzběhnył.
  • Wubjerće Skalowanje ignorować a na šěrokosć strony pomjeńšić, zo byšće šěrokosć webstrony šěrokosći papjeroweje strony přiměrił.
 • Napohlad:
  • Wubjerće Pozadkowe barby ćišćeć, zo by Firefox webstrony z pozadkowymi barbami wućišćał, kotrež so na wobrazowce pokazuja. Hewak Firefox pozadk běły wostaja.
  • Wubjerće Pozadkowe wobrazy ćišćeć, zo by Firefox webstrony z pozadkowymi wobrazami wućišćał, kaž so na wobrazowce pokazuja. Hewak Firefox jednobarbny pozadk wužiwa.
 • Wobłuki:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Kaž na wobrazowce ćišći stronu, kaž ju na wobrazowce widźiće.
  • Wubrany wobłuk ćišći jenož wobsah wobłuka, w kotrymž sće posledni raz kliknył.
  • Kóždy wobłuk za so budźe wobsah ze wšěch wobłukow ćišćeć, ale na rozdźělnych stronach.
 • Hłowowe linki strony a Nohowe linki strony: Wužiwajće wuběranske menije, zo byšće wubrał, štož so na ćišćanej stronje jewi. Hódnota wuběranskeho pola horjeka nalěwo so horjeka nalěwo na stronje jewi; hódnota wuběranskeho pola horjeka srjedźa so horjeka srjedźa na stronje jewi atd. Móžeće wubrać z:
  • --prózdny--: Ničo njebudźe so ćišćeć.
  • Titul: Titul strony budźe so ćišćeć.
  • URL: Webadresa webstrony budźe so ćišćeć.
  • Datum/Čas: Ćišćerski datum a čas budźetej so ćišćeć.
  • Strona #: Čisło strony budźe so ćišćeć.
  • Strona # z #: Čisło strony a cyłkowna ličba stronow budźetej so ćišćeć.
  • Swójski...: Zapodajće swójski tekst za hłowowu abo nohowu linku. To móžeće wužiwać, zo byšće mjeno předewzaća abo organizacije horjeka abo deleka na kóždej wućišćanej stronje pokazał.

Rajtark Allgemein

ćišćeć allgemein linux fx47

 • Klikńće na ćišćak w lisćinje, zo byšće jón wubrał.
  Kedźbu: Standardny ćišćak je z dźěłoweho systema Linux. Hdyž so webstrona z wubranym ćišćakom ćišći, budźe nowy standardny ćišćak.
 • Wotrězk Seiten:
  • Wubjerće "Alle Seiten", zo byšće wšitko ćišćał.
  • Wubjerće "Aktuelle Seite", zo byšće jenož stronu ćišćał, kotruž sće sej runje wobhladał.
  • Wubjerće "Seiten" a zapodajće rozsah stronow, kotryž chceće ćišćeć. Hdyž „1“ zapodawaće, so jenož prěnja strona ćišći. Hdyž „1, 2, 3 - 7“ zapodawaće, budu so strony 1, 2 a 3 hač do 7 ćišćeć.
 • Wotrězk Kopien - Tu móžeće podać, kelko kopijow chceće ćišćeć.
  • Jeli w polu Kopien wjace hač 1 zapodawaće, móžeće tež podać, hač strony maja so sortěrować. Chceće na přikład 2 kopiji ćišćeć a wuběraće Zusammentragen, budu so strony w porjedźe 1, 2, 3, 1, 2, 3 ćišćeć. Hewak ćišća so w porjedźe 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Wubjerće Rückwärts, zo byšće strony w nawopačnym porjedźe ćišćał.

Rajtark Seite einrichten

ćišćeć seite einrichten linux fx47 Tu móžeće nastajenja za swój ćišćak změnić, inkluziwnje za dwustronski ćišć, wjacore strony na łopjenje, hdyž chceće jenož rune abo njerune strony ćišćeć, zo byšće papjerowu wulkosć postajił a wjace. K dispoziciji stejace nastajenja wariěruja, po wašim ćišćaku.

Rajtark Nastajenja

ćišćeć nastajenja linux fx47

Kedźbu: Slědowace nastajenja so jako nastajenja Firefox składuja, wotwisnje wot ćišćaka.
 • Wotrězk Wobłuki ćišćeć - Jeli sej webstrony z wobłukami wobhladujeće, móžeće wubrać, kak wobłuki maja so ćišćeć:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Kaž na wobrazowce ćišći stronu, kaž ju na wobrazowce w Firefox widźiće.
  • Wubrany wobłuk budźe jenož wobsah wobłuka ćišćeć, w kotrymž sće posledni raz kliknył.
  • Kóždy wobłuk na swójskej stronje budźe wobsah wšěch wobłukow ćišćeć, ale na rozdźělnych stronach.
 • Wubjerće Skalowanje ignorować a na šěrokosć strony pomjeńšić, zo byšće šěrokosć stronow, kotrež chceće ćišćeć, přiměrić.
 • Wubjerće Jenož wuběr ćišćeć, zo byšće jenož tón dźěl webstrony ćišćeć, kotryž sće wuzběhnył.
 • Wubjerće Pozadkowe barby ćišćeć, zo by Firefox webstrony z pozadkowymi barbami wućišćał, kotrež so na wobrazowce pokazuja. Hewak Firefox pozadk běły wostaja.
 • Select Pozadkowe wobrazy ćišćeć, zo by Firefox webstrony z pozadkowymi wobrazami wućišćał, kaž so na wobrazowce pokazuja. Hewak Firefox jednobarbny pozadk wužiwa.
 • Wotrězk Hłowowa a nohowa linka - Wužiwajće wuběranske menije, zo byšće wubrał, štož so na ćišćanej stronje jewi. Hódnota wuběranskeho pola horjeka nalěwo so horjeka nalěwo na stronje jewi; hódnota wuběranskeho pola horjeka srjedźa so horjeka srjedźa na stronje jewi atd. Móžeće wubrać z:
  • --prózdny--: Ničo njebudźe so ćišćeć.
  • Titul: Titul webstrony budźe so ćišćeć.
  • URL: Webadresa webstrony budźe so ćišćeć.
  • Datum/Čas: Ćišćerski datum a čas webstrony budźetej so ćišćeć
  • Strona #: Čisło strony budźe so ćišćeć.
  • Strona # z #: Čisło strony a cyłkowna ličba stronow budźetej so ćišćeć.
  • Swójski...: Zapodajće swójski tekst za hłowowu abo nohowu linku. To móžeće wužiwać, zo byšće mjeno předewzaća abo organizacije horjeka abo deleka na kóždej wućišćanej stronje pokazał.

Stronu připrawić

Kedźbu: Slědowace nastajenja so jako nastajenja Firefox składuja, wotwisnje wot ćišćaka.

Zo byšće papjerowu wulkosć za ćišćenje a wusměrjenje strony změnił:

 1. Klikńće horjeka we woknje Firefox na meni Firefox Dataja a wubjerće Stronu připrawić.... Wokno Seite einrichten so zjewi.
  seite einrichten linux fx47
  • Papiergröße: Wubjerće wulkosć papjery za ćišćenje.
  • Ausrichtung:
   • Wubjerće Hochformat za najwjace dokumentow a webstronow.
   • Wubjerće Querformat za jara šěroke strony a wobrazy.
 2. Klikńće na Anwenden, zo byšće nastajenja składował a začińće wokno Stronu připrawić.

Zo byšće wusměrjenje strony změnił, kotraž so ćišći, zo byšće nastajił, hač pozadkowe barby a wobrazy maja so ćišćeć, kotre kromy strona ma měć, a što ma so w hłowowej a nohowej lince ma ćišćeć, klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , klikńće potom Ćišćeć.... Tłóčće Alt a dźiće potom na meni DatajaStronu připrawić..., jeli chceće radšo menijowu lajstu wužiwać. Ćišćerski přehlad so zjewi. Klikńće tam horjeka nalěwo na Stronu připrawić..., zo byšće wokno Stronu připrawić wočinił.

Kedźbu: Slědowace nastajenja so jako nastajenja Firefox składuja, wotwisnje wot ćišćaka.

Format a nastajenja

stronu připrawić format a nastajenja fx47

Rajtark Format a nastajenja zmóžnja wam slědowace změny:

 • Wusměrjenje:
  • Wubjerće Padorune za najwjace dokumentow a webstronow.
  • Wubjerće Wodorune za jara šěroke strony a wobrazy.
 • Skalowanje: Zo byšće zmóžnił, zo webstrona so do mjeńšich łopjenow ćišérskeje papjery hodźi, móžeće skalowanje přiměrić. Šěrokosći strony přiměrić skalowanje awtomatisce přiměrja.
 • Nastajenja: Wubjerće Pozadk ćišćeć (barby a wobrazy), zo by Firefox pozadk webstronow ćišćał. Hewak Firefox pozadki stronow běłe wostaja.

Kromy a hłowowa/nohowa linka

stronu připrawić kromy hłowowa a nohowa linka fx47
Rajtark Kromy a hłowowa/nohowa linka zmóžnja slědowace změny:

 • Kromy: Móžeće šěrokosć hornjeje, delnjeje, lěweje a praweje kromy strony separatnje zapodać.
 • Hłowowe a nohowe linki: Wužiwajće wuběranske menije, zo byšće wubrał, štož so na wućišćanej stronje jewi. Hódnota wuběranskeho menija horjeka nalěwo so w hornim prawim róžku strony zjewi; Hódnota wuběranskeho menija horjeka wosrjedź so horjeka wosrjedź strony zjewi a tak dale. Wubjerće z:
  • --prózdny--: Ničo njebudźe so ćišćeć.
  • Titul: Titul strony so ćišći.
  • URL: Webadresa strona so ćišći.
  • Datum/Čas: Datum a čas so ćišćitej, hdyž so strona ćišći.
  • Strona #: Čisło strony so ćišći.
  • Strona # z #: Ćisło strony a cyłkowna ličba stronow so ćišćitej.
  • Swójske...: Zapodajće swójski tekst za hłowowu abo nohowu linku. To móžeće wužiwać, zo byšće mjeno předewzaća abo organizacije horjeka abo deleka na kóždej wućišćanej stronje pokazał.

Klikńće na W porjadku, zo byšće změny składował a wokno Stronu připrawić začinił.

Ćišćerski přehlad

Zo byšće hladał, kak webstrona, kotruž chceće ćišćeć, budźe wupadać, hdyž so ćišći, tłóčće tastu Alt, zo byšće menijowu lajstu pokazał, klikńće potom na meni Dataja a wubjerće Ćišćerski přehlad.

Wokno Ćišćerski přehlad wam zmóžnja, někotre z horjeka podatych nastajenjow změnić. Klikńće na Ćišćeć..., zo byšće přistup na wokno Ćišćeć měł abo klikńće na Stronu připrawić..., zo byšće přistup na wokno Stronu připrawić měł. Klikńće na šipki pódla pola Strona:, zo byšće dokument přelistował. Dwójne šipki was k prěnjej abo poslednjej stronje wjedu, a jednore šipki k přichodnej abo předchadnej stronje. Móžeće tež skalowanje a wusměrjenje přiměrić (hlejće horjeka).

symbolowa lajsta ćišćerski přehlad fx47

Klikńće na Začinić, zo byšće Ćišćerski přehlad wopušćił.

Rozšěrjene pokiwy

 • Jeli chceće wobsah webstrony před ćišćenjom wobdźěłować, móžeće rozšěrjenje kaž Print Edit wužiwać.
 • Zo byšće jednotliwy wobraz strony ćišćał, móžeće z prawej tastu kliknyć a „Wobraz pokazać“ abo „Pozadkowy wobraz pokazać“ wubrać a potom z pomocu instrukcijow horjeka ćišćeć.
 • Webstrony móža so tak konfigurować, zo na papjerje hinak wupadaja, hač na wobrazowce. Njebudźće potajkim překwapjeny, hdyž změny widźiće. (Jeli pytnjeće, zo barby abo pozadkowe wobrazy faluja, hlejće Pozadk ćišćeć (barby a wobrazy) Pozadkowe barby ćišćeć a Pozadkowe wobrazy ćišćeć horjeka.)
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla