Stronu za tekstom a wotkazami přepytować

Hdyž sej websydło w Firefox wobhladujeće, móžeće na stronje za słowami, wurazami abo wotkazami pytać. Firefox wam pokaza, hdźež so přichodny wustupowanje wašeho zapodateho wuraza na stronje jewi a wam zmóžnja, wšě wustupowanja na stronje wuzběhnyć.

Pytansku lajstu wužiwać

Zo byšće na stronje za tekstom pytał:

 1. Wočińće pytansku lajstu z pomocu jedneje ze slědowaceju metodow:
  • Wužiwajće tastowu skrótšenku Strgcmd ⌘+F.
  • Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a potom na Pytać.
 2. Zapisajće pytanski wuraz do pola Pytać: pytanskeje lajsty. Firefox wšě wustupowanja wašeho pytanskeho wuraza wuzběhnje, mjeztym zo pisaće.
  find fx29
 3. Wubjerće slědowace akcije z pytanskeje lajsty:
  • X: Pytansku lajstu začinić.
  • : Wuzběhnje přichodne wustupowanje pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał.
  • : Wuzběhnje předchadne wustupowanje pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał.
  • Wšě wuzběhnyć: Wuzběhnje wšě wustupowanja pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał. Klikńće hišće raz na Wšě wuzběhnyć, zo byšće wuzběhnjenje znjemóžnił.
  • Na wulkopisanje dźiwać: Jeli to je zmóžnjene, pytanje mjez mało- a wulkopisanjom rozeznawa. Hdyž za pytanskim wurazom pytanje pytaće, namakaće w normalnym padźe tež wšě wustupowanja pytanskeho wuraza Pytanje na stronje, hdyž pytansku lajstu wužiwaće. Jeli sće Na wulkopisanje dźiwać wubrał, so pak wustupowanja za pytanje pak Pytanje namakaja, po wurazu, kotryž sće zapodał.
 4. Jeli waš pytanski wuraz na stronje njeje, kotraž sej wobhladujeće, so pytanske polo čerwjeni a zdźělenka Fraza njenamakanaPytanski wuraz njeje so namakał pokaza so pódla pytanskeho pola.
pytanje na stronje tekst žane wustupowanja fx47

Zo byšće tekst na stronje pytał:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu , a potom na Pytać. (Tastowa skrótšenka: Tłóčće Strgcmd ⌘+F. Pytanske polo so deleka zjewi.
  pytanje na stronje tekst wustupowanja fx47
 2. Zapodajće wuraz do pytanskeho pola. Firefox wšě wustupowanja wašeho pytanskeho wuraza wuzběhnje, mjeztym zo pisaće.
 3. Wubjerće slědowace akcije z pytanskeje lajsty:
  • X: Pytansku lajstu začinić.
  • : Wuzběhnje přichodne wustupowanje pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał.
  • : Wuzběhnje předchadne wustupowanje pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał.
  • Wšě wuzběhnyć: Wuzběhnje wšě wustupowanja pytanskeho wuraza, kotryž sće zapodał. Klikńće hišće raz na Wšě wuzběhnyć, zo byšće wuzběhnjenje znjemóžnił.
  • Na wulkopisanje dźiwać: Jeli to je zmóžnjene, pytanje mjez mało- a wulkopisanjom rozeznawa. Hdyž za pytanskim wurazom pytanje pytaće, namakaće w normalnym padźe tež wšě wustupowanja pytanskeho wuraza Pytanje na stronje, hdyž pytansku lajstu wužiwaće. Jeli sće Na wulkopisanje dźiwać wubrał, so pak wustupowanja za pytanje pak Pytanje namakaja, po wurazu, kotryž sće zapodał.
  • Cyłe słowa: To jenož cyłe słowa wuzběhnje, kotrež wašemu pytanju wotpowěduja.

Firefox zdźělenku Fraza njenamakanaPytanski wuraz njeje so namakał pokaza, hdyž njemóže wustupowanje wašeho pytanskeho wuraza namakać.

pytanje na stronje tekst žane wustupowanja fx47

Spěšne pytanje

Polo spěšneho pytanja je wužitne za spěšne pytanja a zhubi so po mało wokomikach. Nima tłóčatka , , Wšě wuzběhnyć a Na wulkopisanje dźiwać.

Tłóčće tastu / (normalna nakósna smužka), zo byšće polo za spěšne pytanje wočinił. Zapisajće potom, za čimž chceće pytać.

Jenož wotkazy pytać

Jeli chceće wurazy namakać, kotrež we wotkazach na stronje wustupuja, kotruž sej wobhladujeće:

 1. Tłóčće ' (jednora pazorka), zo by so polo spěšneho pytanja (jenož wotkazy) zjewiło.
 2. Zapisajće pytanski wuraz do pola spěšneho pytanja (jenož wotkazy). Prěni wotkaz, kotryž zapisany wuraz wobsahuje, so wubjerje.
 3. Tłóčće Strgcmd ⌘+G, zo byšće přichodny wotkaz, kotryž waš pytanski wuraz wobsahuje, wuzběhnył.

Zo byšće polo spěšneho pytanja začinił, čakajće wokomik a tłóčće potom tastu Esc na tastaturje abo klikńće něhdźe na městnje w Firefox, kotrež k polu spěšneho pytanja njesłuša.

Na stronje pytać, mjeztym zo pisaće

Firefox móže za wurazami pytać, kotrež sće zapodał, bjez toho, zo byšće pytansku lajstu wočinił. Zo byšće tutu funkciju zmóžnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Rozšěrjeny.
 3. Klikńće na rajtark Powšitkowny.
 4. Stajće hóčku do kašćika pódla Při pisanju tekst pytać.
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować. .

Po tym zo sće funkciju zmóžnił:

 1. Zapisajće pytanski wuraz, mjeztym zo sej websydło wobhladujeće. Mjeztym zo pisaće, so prěnje wustupowanje wašeho wuraza wuzběhnje.
 2. Tłóčće Strgcmd ⌘+G abo F3, zo byšće přichodne wustupowanje swojeho pytanskeho wuraza wuzběhnył.

Zo byšće polo spěšneho pytanja začinił, čakajće mało wokomikow, doniž so njezhubi abo tłóčće potom tastu Esc na tastaturje, zo byšće jo hnydom začinił. Móžeće tež něhdźe na městnje w Firefox kliknyć, kotrež k polu spěšneho pytanja njesłuša, zo byšće jo začinił.

Kedźbu: Dokelž so polo spěšneho pytanja po mało wokomikach zhubi, nima tłóčatka , , Wšě wuzběhnyć a Na wulkopisanje dźiwać, kotrež normalna pytanska lajsta ma.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla