Staršu wersiju Firefox instalować

Warnowanje: Firefox nětko škit přećiwo zestopnjowanju wersijow wobsahuje, zo by so wobškodźenje wužiwarskich profilowych datow wobešło. Jeli staršu wersiju instalujeće, dóstanje namołwu, nowy profil Firefox załožić.

Huste, hdyž je problem z aktualizaciju Firefox, pytaja wužiwarjo za móžnosću, so k předchadnej wersiji wróćić. To zwjetša problem njerozrisuje a čini waš ličak a wosobinske informacije napadliwy za nadpad. Tutón nastawk wam někotre alternatiwy wotstupowanja a wotkazy k starym wersijam Firefox skići, hdyž so rozsudźeće wotstupnjować.

Instalowanje předchadneje wersije najwjace problemow njerozrisuje

Problemy z aktualizaciju so zwjetša přez nowu wersiju Firefox njezawinuje, ale skerje přez aktualizowanski proces. Instalowanje předchadneje wersije njebudźe w najwjace padach pomhać. Hlejće město toho:

Pokiw: Druhe problemy dadźa so z funkciju Fiefox wobnowić rozrisać. Wobnowja standardny staw Firefox a składuje waše najwažniš informacije.

Zawěsćće, zo wěstotna softwara a softwara z poćahom na wěstotu stej dospołnje zaktualizowanej. Někotra wěstotna softwara dyrbi so přeco na nowu wersiju aktualizować, hdyž so wersija Firefox aktualizuje.

Opcionalna softwara, kotraž so hromadźe z wěstotnej softwaru dodawa, dyrbi so snano tež aktualizować. Tajka softwara njetrjeba wažna za wěstotu być, móže wšak, jeli je zestarjena, wužiwanju Firefox wadźić abo zawinować, zo Firefox spadnje.

Chcu hišće nišu wersiju — hdźe móžu předchadnu wersiju namakać?

Hačrunjež Mozilla ma websydło ze staršimi wersijemi Firefox za testowe zaměry, poruča so, zo jenož najnowšu wersiju wužiwaće.
Warnowanje: Stare wersije Firefox wulke wěstotne riziko woznamjenjeja.
Wažny: Po standardźe Firefox awtomatiske aktualizacije wužiwa. Zo byšće Firefox wot awtomatiskeho aktualizowanja wotdźeržał, po tym zo sće staršu wersiju instalował, dyrbiće swoje aktualizowanske nastajenja Firefox změnić: Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja. Dźiće we woknje Powšitkowny k wotrězkej Aktualizacije Firefox.

Alternatiwy za zestopnjowanje

Město zo by na staršu, njewěstu wersiju Firefox zestopnjował a swoje aktualizowanske nastajenja změnił, rozwažće tele alternatiwy:

Instalujće wersiju Firefox Extended Support Release. Firefox Extended Support Release (ESR) je oficialna wersija Firefox, kotraž so za wulke organizacije kaž uniwersity a předewzaća wuwiwa. Firefox ESR najnowše funkcije njeskići, wobsahuje wšak najnowše porjedźenja wěstoty a stabilnosće. Za dalše informacije hlejće nastawk Switch to Firefox Extended Support Release (ESR) for personal use.

Wužiwajće najnowšu wersiju druheho wobhladowaka:

Pomhajće nam Firefox polěpšić

Jeli najnowša wersija Firefox problemy zawinuje abo so wam prosće něšto na njej njespodoba, stajće so prošu z nami do zwiska:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije