Podpěra za Hello so w Firefox 49 zastaji

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Firefox Hello so zastaji a so z Firefox wotstroni, hdyž Firefox na wersiju 49 aktualizujeće, kotraž je so 20. septembra 2016 wozjewiła. Krótko po tym so Hello we wersijach 45 hač do 48 znjemóžni. To budźe so awtomatisce stawać, wosebite kroki trěbne njejsu.

Firefox Hello je so z wersiju 49 zastajił a z Firefox wotstronił. To je so awtomatisce stało, hdyž sće Firefox zaktualizował — wosebite kroki trěbne njeběchu.

Tu su někotre alternatiwy za Hello. Nadźijamy so, zo so wam jedna z nich spodoba:

  • Talky: Staja widejowe a wobrazowkowe dźělenje z pomocu WebRTC k dispoziciji.
  • Cisco Spark: Wutworja rumy za widejotelefoniju, wuměnu a dźělenje skupinskich powěsćow.
  • Appear.in: Skupinska widejotelefonija za do wosom ludźi.
  • Jitsi Meet: Skupinska widejotelefonija a wobrazowkowe dźělenje z pomocu WebRTC.

Dźakujemy so wam, zo sće Hello beta podpěrał. Budźemy WebRTC (Web Real-Time Communications), technologiju, na kotrejž Hello bazuje, dale wuwiwać a polěpšeć.

Jeli za tute alternatiwy pomoc trjebaće, stajće so prošu tam z někim do zwiska.

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije