Add web pages to your Reading List on Firefox for iOS

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

This article shows an upcoming version of Firefox for iOS, so yours might look different. Please update in a few weeks to get these features.

Short on time? Save web pages to your Reading List and read them later on your iPhone, iPad or iPod, even if you're offline.

Add a page to your Reading List

 1. Open the page you want to add.
 2. Tap the page actions menu (three dots) in the address bar.

  page actions ios
 3. Tap Add to Reading List.

View your Reading List

Ready for some reading? Follow these steps to view your Reading List:

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Library
 3. Tap the Reading List icon reading list icon at the bottom of the screen.
 4. To see options for a page in your reading list, swipe left on the item on the list.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Roland Tanglao, Joni, Richard, Cécile. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla