Learn the Basics: get started

Learn all you need to know to get started with Firefox.

  • Tips and tricks
  • Use bookmarks The basics of using bookmarks
  • Tab basics
  • Firefox brûke
  • Tagonklikheidskenmerken Firefox hat gâns mooglikheden om de websneuper en webynhâld tagonklik te meitsjen foar alle brûkers, ek foar dy't min sjogge, blinen of lju mei beheinde hân- of earmfunksje. /> In toets
  • Ynladen bestannen Wat is it ynlaadskerm? It ynlaadskerm is in funksje fan Firefox dêr't jo nije en âlde ynlaadbestannen mei byhâlde en beheare kinne. It is in handige manear om te ûntkommen oan de tizeboel fa

Yn it Ingelsk