Tagonklikheidskenmerken

Firefox hat gâns mooglikheden om de websneuper en webynhâld tagonklik te meitsjen foar alle brûkers, ek foar dy't min sjogge, blinen of lju mei beheinde hân- of earmfunksje.


/>

In toetseboerd brûke

Toetskombinaasjes

In list mei algemiene toetskombinaasjes is beskikber ûnder Toetskombinaasjes yn Firefox.


Altyd de pylkjetoetsen brûke om te navigearjen binnen siden

Mei Altyd de pylkjetoetsen brûke om te navigearjen binnen siden kinne jo troch webynhâld sneupe as soenen jo yn in allinne-lês-editor wurkje. Jo kinne it toetseboerd brûke om webynhâld te selektearjen en te kopyearjen nei it klamboerd. Jo kinne dizze funksje ynskeakelje troch Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te selektearjen, it ljepblêd "Algemien" yn it paniel "Avansearre" te iepenjen en de optionFoarkar"Altyd de pylkjetoetsen brûke om te navigearjen binnen siden" oan te finken.


Jo kinne altyd op F7 drukke om dizze funksje oan of út te setten. As jo op F7 drukke, sil Firefox freegje oft jo dizze funksje echt oansette wolle. Jo kinne dizze fraach útskeakelje troch "Dit dialoochfinster net op 'e nij toane" te selektearjen.


Nei tekst sykje wannear't ik begjin te typen

Mei Nei tekst sykje wannear't ik begjin te typen kinne jo fluch nei tekst of hyperkeppelings yn in webside navigearje. Dizze funksje hat twa stannen. Druk op / en begjin te typen om alle tekst op de foarsteande side troch te sykjen, of druk op ' foar jo sykstring om allinnich yn hyperkeppelings te sykjen. Firefox sil oerienkommende tekst of hyperkeppelings markearje wylst jo type.


Dizze toetskombinaasjes betsjinje dizze funksjes:


 • Typ mear tekens yn om jo sykopdracht sekuerder te meitsjen. Firefox sil de folgjende oerienkommende hyperkeppeling of tekst markearje of jo derop wize dat neat oerienkaam.
 • Druk op CtrlCmd+G of F3 om it folgjende fynplak fan jo sykstring te finen.
 • Druk op CtrlCmd+Shift+G of Shift+F3 om it foarige fynplak fan jo sykstring te finen.
 • Druk op Backspace om it lêst ynfierde teken ûngedien te meitsjen. Firefox sil tebekspringe nei de earder markearre tekst.
 • Druk op Esc om in sykopdracht te annulearjen. Jo kinne in sykopdracht ek annulearje troch te wikseljen fan finster of gewoan de time-out ôf te wachtsjen.

Jo kinne it standertgedrach fan dizze funksje wizigje troch Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te selektearjen, it ljepblêd Algemien fan it paniel Avansearre te iepenjen en de opsjeFoarkarNei tekst sykje wannear't ik begjin te typen oan te finken. As dy opsje selektearre is kinne jo wannear't jo mar wolle begjinne te typen om mei in automatyske sykopdracht binnen de side te begjinnen. Standert sjogge automatysk begûne sykopdrachten nei alle tekst op 'e side. Jo kinne altyd noch eksplisyt op ' of / drukke om mei it sykjen te begjinnen yn ien fan de beide stannen.


Jo kinne dizze funksje brûke om nei knoppen, tekstfjilden en oare formulieropdrachten te gean. Sykje nei de tekst dy't net foarôfgiet oan de formulieropdracht dy't jo hawwe wolle en druk op Tab. Troch op Tab te drukken hâlde jo automatysk mei de sykopdracht op en geane jo nei it earstfolgjende formulierfjild of knop nei de markearre tekst yn fokus.


In mûs brûke

Algemiene mûstoetskombinaasjes

In list mei algemiene toetskombinaasje foar de mûs is beskikber ûnder Mûstoetskombinaasjes yn Firefox.

Sidee zoom

Jo kinne yn- en útzoome op sides inklusief ôfbyldings, yn it Byld > Zoom menu, of mei de folgjende toetsboerd fluchtoetsen:

 • Druk CtrlCmd+ + om de webside ien maat grutter te toanen.
 • Druk CtrlCmd+- om de webside ien maat lytser te toanen.
 • Druk CtrlCmd+0 om de webside op normaal formaat te toanen.


Lettertypen en kleuren

Sidelettertypen foarrang jaan

Guon websteeën kinne tekst werjaan yn in lettertype dat dreech te lêzen is, en oaren kinne te seil gean op de standertynstellings fan de websneuper. Jo kinne jo standertlettertypen ynstelle troch nei Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te gean,

it paniel Ynhâld te selektearjen en in standertlettertype en grutte
te selektearjen yn de seksje Lettertypen & kleuren.


Jo kinne standertlettertypen opjaan foar ferskillende stilen, ynklusyf skreef,

skreefleas en monospace, troch te klikken op de knop Avansearre.
In soad websiden jouwe lykwols har eigen lettertypen op, dus sil wat jo kieze dêr gjin 
effekt op hawwe. Fink de opsjeFoarkarSiden tastean om har eigen lettertypen
te kiezen, y stee fan myn seleksjes hjirboppe út om de lettertypen lykas definiearre
troch sokke siden net te brûken.


Tink derom dat guon websiden net goed werjûn wurde kinne, ôfhinklik fan jo kar foar in standertlettertype.


Yn minimale lettergrutte ynstelle

Guon websteeën kinne tekst hawwe dy't te lyts is noflik lêze te kinnen.

Om sokke siden makliker lêze te kinnen, kinne jo in minimale lettergrutte
ynstelle. Op websiden dy't besykje tekst lytser as dy grutte wer te jaan,
sil Firefox de tekst nei de troch jo keazen grutte sette.


Om in minimale lettergrutte yn te stellen gean jo nei Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren, selektearje it

paniel Ynhâld en klik op de knop Avansearrre yn 'e seksje
Lettertypen & kleuren. Jo kinne in minimale lettergrutte opjaan 
yn it útklapmenu.


Tink derom dat guon websiden net goed werjûn wurde kinne, ôfhinklik fan jo kar foar in minimale lettergrutte.


Tekst op in side fergrutsje/ferlytsje

Jo kinne de tekstgrutte op elke side tydlik feroarje yn it

menu Byld > Tekstgrutte. De nije
grutte sil jilde oant jo jo websneupfinster of ljepblêd slute,
sels as jo nei in oar webstee geane.


De folgjende toetskombinaasjes beregelje de tekstgrutte:


 • Druk op CtrlCmd+ + om de tekst te fergrutsjen. Dit zoomt de tekst yn oant 120% fan syn oarspronklike grutte, dêrnei 150%, 200%, 300%, 450%, 675%, 1013% en 1519%.
 • Druk op CtrlCmd+- om de tekst te ferlytsjen. Dit zoomt de tekst út oant 90% fan syn oarspronklike grutte, dêrnei 50%, 33%, 22%, 15%, 10%, 7%, 4%, 3%, 2% en 1%.
 • Druk op CtrlCmd+0 om de tekstgrutte tebek te setten nei de standertgrutte fan 'e side.

Tin derom dat guon websiden net goed werjûn wurde kinne as jo de tekst fergrutsje of ferlytsje.


Sidekleuren foarrang jaan

Guon websiden kinne tekst- en eftergrûnkleuren werjaan dy't

dreech te lêzen binne, en oare kinne betrouwe op de standertkleuren
fan de websneuper. Jo kinne jo standertkleuren ynstelle troch nei Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te gean, it paniel Ynhâld te selektearjen en op de knop Kleuren te klikken yn de seksje Lettertypen & kleuren. Jo kinne de
standert tekst- en eftergrûnkleuren ynstelle, krekt as standertkleuren
foar besochte en net-besochte hyperkeppelings. Jo kinne ek opjaan oft
hyperkeppelings ûnderstreke wurde moatte.


In protte websiden brûke lykwols har eigen kleuren, dus sil wat jo kieze

gjin effekt hawwe. Fink de opsjeFoarkarSiden tastean om har eigen
kleuren te kiezen, yn stee fan myn seleksjes hjirboppe út
om de kleuren lykas definiearre troch websiden net te brûken.


In tema mei heech kontrast brûke

Firefox fynt sels út oft jo in tema mei heech kontrast

brûke en jgedout alles yn jo heechkontrast-kleureskema wer. Dat hat
foarrang boppe alle oare websneuper- of side-ynstellings en 
beynfloedet de Firefox-ynterfees sels (alle menu's, 
finsters en dialoochfinsters) en de ynhâld fan alle siden dy't jo besykje.


Om in tema mei heech kontrast te brûken, gean nei menu Start > Configuratiescherm > Toegankelijkheidsopties > Beeldscherm en fink de opsjeFoarkarHoog contrast gebruiken oan.


Webynhâld kontrolearje

Pop-upfinsters blokkearje

Sjoch Pop-ups kontrolearje foar ynformaasje oer it blokkearjen fan pop-upfinsters.


Java-applets útsette

Guon websiden jouwe in rynske ynteraktive presintaasje mei

Java™-applets. Brûkers dy't ôfhinklik binne fan toetseboerdbestjoering
kinne lykwols swierrichheden hawwe mei Java-applets dy't automatysk
in fokus reitsje en gjin mooglikheid jouwe om út de applet út te brekken en nei de rest fan de webside te navigearjen. As dit tûkelteammen jout,
kinne jo Java útsette troch nei Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te gean,
it paniel Ynhâld te selektearjen en de opsjeFoarkarJava oansette út te finken.


JavaScript-gedrach beheine

Jo kinne JavaScript folslein útsette troch nei Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren te gean,

it paniel Ynhâld te selektearjen en JavaScript oansette út te finken. Guon websiden binne ôfhinklik fan JavaScript en wurkje
miskien net goed as JavaScript útset wurdt.


As jo JavaScript net hielendal útsette wolle, binne der ek in oantal avansearre

JavaScript-ynstellings foar it beheinen fan it scriptgedrach. Klik daliks nei
it seleksjefekje JavaScript oansette op de knop Avansearre om it
finster Avansearre JavaScript-ynstellings te iepenjen. Jo kinne oanjaan
oft it foar scripts tastien is om besteande finsters te ferpleatsen of te
fergrutsjen/ferlytsjen, finster ferskine/ferdwine te litten, konteksmenu's út
te setten of te ferfangen, de steatbalke te ferbergjen, of steatbalketekst te
feroarjen.


Kompatibiliteit mei helpende technologyen

De lêste ynformaasje oer kompatibiliteit mei helpende technologyen fan tredden is online te finen op Access Mozilla: Compatibility with assistive technologies.


Online help fine

Freedom Scientific ûnderhâldt in oantal mailinglisten foar JAWS-brûkers.


GW Micro ûnderhâldt in oantal mailinglisten foar Window Eyes-brûkers.


Jo kinne fragen oer tagonklikheid ek poste yn it Firefox Support forum.


Auteursrjocht © 2003-2006 Meiwurkers fan it Mozilla Help Viewer Projekt.

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint…

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo