Firefox brûke

Wolkom by Mozilla Firefox! Mozilla Firefox is in browser foar it ynternet dy't jo brûke kinne om mei op websteeën te sjen en om mei op it ynternet te sneupen


Websteeën besykje

Jo begjinside besjen

Wannear't jo mei Firefox út ein sette, komt de begjinside foar. Standert sille jo de begjinside fan Firefox sjen.


Tips:


 • Jo kinne de ynstelling Folslein skerm brûke om mear ynhâld op it skerm wer te jaan.
De ynstelling Folslein skerm foeget de arkbalken fan Firefox gear ta in beheinde arkbalke.
Kies gewoan Byld > Folslein skerm of druk op
F11, om de ynstelling Folslein skerm yn te skeakeljen.
 • Druk op AltOpt+Home, om fluch nei jo begjinside te gean.

Nei in oare webstee gean

Jo kinne nei in nije webstee gean troch it ynternetadres of de URL dêrfan yn te typen.

URL's begjinne meastal mei "http://" folge fan ien of mear nammen dy't it adres ydentifisearje.
In foarbyld is "http://www.mozilla.com".


 1. Klik op 'e Lokaasjebalke en kies de URL dy't der al stiet.
 2. Typ de URL fan 'e westee yn dêr't jo op sjen wolle. De URL dy't jo yntype ferfangt alle tekst dy't al yn
de Lokaasjebalke stiet.
 1. Druk op EnterReturn.

Tip:Druk op

CtrlCmd+L, om fluch de URL yn 'e Lokaasjebalke te selektearjen.


Witte jo de URL net? Besykje dan in spesifyk wurd foar dy side yn de lokaasjebalke te

typen en druk op EnterReturn. Sa wurde jo nei it bêste resultaat foar dy term yn Google brocht.


Op in keppeling klikke

De measte websteeën befetsje keppelings dêr't jo op klikke kinne, om sa nei in oare side te gean.


 1. Sko mei de mûsoanwizer oant dy feroaret yn in wizende finger. Dat bart hieltyd as de oanwizer oer in
keppeling beweecht. De measte keppelings binne ûnderstreke tekst, mar knoppen en ôfbyldings kinne ek keppelings
wêze.
 1. Klik ien kear op 'e keppeling. Wylst it netwurk de side, dy't by de keppeling heart, opsiket, ferskine
steatberjochten ûnderyn it skerm. 

Stappen tebek gean

Der binne mear mooglikheden om siden nochris te besykjen:


 • Klik op 'e knop Tebek of
Foarút om ien side tebek of foarút te gean.
 • Klik op 'e lytse trijehoekjes neist de knoppen Tebek en Foarút om mear as ien side tebek of foarút te gean. Jo komme in list te sjen mei siden dy't jo koart lyn besocht hawwe; kies in side út dy list om dêr wer hinne te gean.
 • Klik op 'e pylk oan 'e rjochterkant fan 'e Lokaasjebalke om in list te besjen fan
adressen dy't jo yn 'e Lokaasjebalke yntypt hawwe. Kies in side út dy list om te besjen.

 • Iepenje it menu Gean en brûk de list yn it ûnderste part fan it menu om in side
te kiezen dy't jo yn 'e aktuele sesje besocht hawwe.
 • Iepenje it menu Gean en kies Skiednis, om te kiezen út siden
dy't jo yn 'e lêste sesjes besocht hawwe. De sydbalke Skiednis komt foar it ljocht. De sydbalke
Skiednis jout in list mei mappen wer. Troch te dûbeldklikken op dy mappen komme ûndermappen of 
blêdwizers nei websteeën foar it ljocht. Jo kinne op de URL neis it blêdwizerpiktogram dûbeldklikke om 
dy siden te besjen. 

Beëinigje en Op 'e nij lade

Klik op 'e knop Beëinigje, as in side te stadich laadt of as jo dy side net langer besjen wolle.


Klik op 'e knop Op 'e nij lade of druk op CtrlCmd+Shift+R om

de aktuele side te ferfarskjen of om de meast resinte ferzje te krijen.


Navigearje mei ljepblêden

As jo mear as ien webside tagelyk besykje, kinne jo Navigearje mei ljepblêden brûke om flugger en makliker tusken websteeën te wikseljen.


Mei navigearje mei ljepblêden kinne jo ljepblêden iepenje yn ien inkeld finster fan Firefox. Elk fan dy ljepblêden jout in webstee wer. Jo hoege jo net in hiele rist finsters te iepenjen om mear websteeën te besjen. Dat besparret romte op jo buroblêd. Jo kinne maklik websteeën iepenje, slute en fernije op ien plak sûnder fan it iene nei it oare finster ljeppe te moatten.


Sjoch by Navigearje mei ljepblêden foar mear ynformaasje.


De Sydbalke brûke

De sydbalke is it part oan de linkerkant fan it skerm dat jo brûke kinne om blêdwizers of skiednis mei te besjen. Mei útwreidings kinne jo nije mooglikheden taheakje om 'e sydbalke te brûken.


Kies Byld > Sydbalke om de mooglike ûnderdielen fan de Sydbalke

te besjen. Dêrwei kinne jo de sydbalkefunksje kieze dy't jo brûke wolle.


Sykje

It web trochsykje

It Sykjen nei websteeën oer in beskaat ûnderwerp is hiel maklik en kin troch it typen fan

in pear wurden yn de Sykbalke fan Firefox, lykas hjirûnder te sjen is:


As jo bygelyks ynformaasje sykje oer de Fryske Akademy:


 1. Klik yn 'e Sykbalke.
 2. Typ de wurden Fryske Akademy yn. Wat jo type ferfangt alle tekst dy't op dit stuit yn 'e
sykbalke stiet.
 1. Druk op EnterReturn om te sykjen.

Sykresultaten foar "Fryske Akademy" ferskine yn it finster fan Firefox.


Tip: Jo kinne op it Sykmasine-piktogram klikke om in oare

sykmasine te kiezen. Jo kinne ek wikselje tusken ynstallearre sykmasinen mei 
CtrlCmd+Pylkje omheech en CtrlCmd+Pylkje omleech.
Guon sykmasinen sykje oer it hiele web, lykas Google; oaren yn in spesifyk webstee, 
lykas Amazon.com. Kies Sykmasinen tafoegje... om oare sykmasinen te ynstallearjen.


Sykje om yn in webstee selektearre wurden

Firefox makket it jo mooglik om te sykjen om wurden dy't jo yn in webstee selektearje:


 1. Selektearje wurden yn in webstee.
 2. Rjochtsklik Druk op CtrlCmd en klik op 'e mûsknop en kies "Op it web sykje nei [jo selektearre
wurd(en)]" út it menu.

Firefox iepenet in nij ljepblêd en brûkt jo standert sykmasine om

jo selektearre wurden te sykjen.


Sykje yn in side

Om tekst te sykjen yn 'e side dy't jo op dit stuit besjogge yn Firefox:


 1. Selektearje Bewurkje > Op dizze side sykje. As de aktuele side
dielfinsters befettet, moatte jo mooglik yn in dielfinster klikke ear't jo mei de syktocht begjinne.
Der komt no in nije wurkbalke oan 'e ûnderkant fan jo browser foar it ljocht.
 1. Typ de tekst dêr't jo om sykje wolle yn.
 2. Kies út de folgjende sykmooglikheden:
  • Folgjende sykje: sykje tekst op 'e side dy't foarby de posysje fan de kursor is.
  • Foarige sykje: sykje tekst op 'e side dy't foar de posysje fan de kursor is.
  • Markearje: markearje oerienkomsten mei jo sykterm op de aktuele side.
  • Haafdlettergefoelich: behein it sykjen ta tekst dy't folslein oerienkomt mei it wurd
dat jo yntypt hawwe (ynklusyf haad- en lytse letters).
 1. It sykjen begjint fansels wannear't eat yn it tekstfjild typt wurdt.

Om itselde wurd of itselde patroan op 'e nij te sykjen:


 • Selektearje Bewurkje > Op 'e nij sykje.

Siden kopiearje, bewarje en ôfdrukke

In part fan in side kopiearje

Om tekst fan in side te kopiearjen:


 1. Selektearje de tekst.
 2. Selektearje
Bewurkje > Kopiearje út de Menubalke.

Jo kinne de tekst yn oare programma’s plakke.


Om in keppeling (URL) of een ôfbyldingskeppeling fan in side te kopiearjen:


 1. Set de mûsoanwizer op de keppeling of de ôfbylding.
 2. RjochtsklikDruk op CtrlCmd en klik op de keppeling of ôfbylding om yn in kontekstmenu wer te jaan.
 3. Kies Keppelingslokaasje kopiearje of ôfbyldingslokaasje kopiearje. As in ôfbylding ek in keppeling is, kinne
jo kieze út beide opsjes.

Jo kinne de keppeling yn oare programmas of yn 'e Lokaasjebalke fan

Firefox plakke.


Alles of in part fan in side bewarje

Om in hiele side yn Firefox te bewarjen:


 1. Selektearje Bestân > Side bewarje as. Jo krije it
dialoochfinster Bewarje as te sjen.
 1. Kies in plak dêr't jo de side bewarje wolle.
 2. Kies in formaat dêr't jo de side yn bewarje wolle:
  • Webstee, folslein: Bewarje de hiele side, mei alle ôfbyldings.
Dizze mooglikheid stelt jo yn steat om him te besjen lykas er oarspronklik te sjen wie, mar mooglik is de 
HTML-keppelingsstruktuer fan 'e oarspronklike side net bewarre. Op it plak dêr't it bewarre wurdt, pleatst 
Firefox in nije map om de foar it sjenlitten fan de hiele side nedige ôfbyldings en oare bestannen 
yn op te slaan.
  • Webstee, allinnich HTML: Bewarje de oarspronklike side sûnder ôfbyldings. Dizze kar bewarret de
oarspronklike HTML-keppelingsstruktuer yn in bestân.
  • Tekstbestân: Bewarje de oarspronklike side as in tekstbestân.
Dizze mooglikheid bewarret de oarspronklike HTML-keppelingsstruktuer net, mar makket it mooglik om in tekstferzje
fan in webstee yn elke tekstferwurker te besjen.
 1. Typ in bestânsnamme foar de side en klik op Bewarje.

Om in dielfinster út in webstee te bewarjen:


 1. Set de mûsoanwizer earne yn it dielfinster.
 2. Druk op CtrlCmd en klik mei de mûsknopKlik mei de rjochtermûsknop op it dielfinster om in kontekstmenu wer te jaan.
 3. Selektearje Dit dielfinster > Dielfinster bewarje as út
it submenu. Jo krije it dialoochfinster Bewarje as te sjen.
 1. Kies in plak dêr't jo de side bewarje wolle.
 2. Kies in formaat dêr't jo de side yn bewarje wolle.
 3. Typ in bestânsnamme foar de side yn en klik op Bewarje.

In side op jo hurde skiif bewarje makket it jo mooglik om in side te besjen wannear't jo

net mei it ynternet ferbûn binne.


Om in ôfbylding fan in side te bewarjen:


 1. Set de mûsoanwizer op 'e ôfbylding.
 2. RjochtsklikDruk op CtrlCmd en
klik op de mûsknop op 'e ôfbylding om in kontekstmenu wer te jaan.
 1. Kies Ofbylding bewarje as. Jo krije it dialoochfinster
Ofbylding bewarje te sjen.
 1. Kies in plak dêr't jo de ôfbylding bewarje wolle.
 2. Typ in bestânsnamme foar de ôfbylding yn en klik op Bewarje.

Om in side te bewarjen sûnder dy wer te jaan (wat handich is foar it opheljen fan in net opmakke side dy't net bedoeld is om te besjen):


 1. Set de mûsoanwizer op de keppeling nei de side.
 2. RjochtsklikDruk op CtrlCmd en
klik op de mûsknop op de keppeling om in kontekstmenu wer te jaan.
 1. Kies Keppeling bewarje as. Jo krije it
dialoochfinster Bewarje as te sjen.
 1. Kies in plak dêr't jo de side bewarje wolle.
 2. Typ in bestânsnamme yn foar de side en klik op Bewarje.

Wichtich: Guon keppelings helje út harsels bestannen op en bewarje dy op jo hurde skiif,

nei't jo derop klikt hawwe. De URL's fan dy keppelingen begjinne fan mei "ftp" 
of geane út op in taheaksel fan in bestânstype lykas "au" of "mpeg." 
Sokke keppelings kinne programmas, lûds- of filmbestannen oerdrage en kinne helptapassing útfiere
dy't dy bestannen stypje.


Tip: Rjochtsklik Druk Ctrl en klik op in ôfbylding en kies As eftergrûn ynstelle út it kontekstmenu

om de ôfbylding as eftergrûn fan jo Windows buroblêd yn te stellen.


In side ôfdrukke

Om de aktuele side ôf te drukken:


 • Kies Bestân > Ofdrukke.

Om selektearre tekst ôf te drukken:


 • Selektearje de tekst yn de aktuele side.
 • Selektearje Bestân > Ofdrukke. It dialoochfinster Ofdrukke komt
foar it ljocht.
 • Klik ûnder Ofdrukberik op Seleksje.

De grutte fan 'e 6of te drukken side en de auteur fan de webstee, en net de grutte fan it finster op it skerm beskiede it pleatsen fan de ynhâld fan de ôfdrukte side. De tekst wurdt ôfbrutsen en de ôfbyldings pleatst al neffens it formaat fan it papier.


Ofdrukfoarbyld brûke

Om foarôf te sjen hoe't in side derút sjen sil ear't er ôfdrukt wurdt, kinne jo

Ofdrukfoarbyld brûke:


 • Kies Bestân > Ofdrukfoarbyld.

Yn Ofdrukfoarbyld kinne jo it folgjende dwaan mei siden dy't jo ôfdrukke wolle:


 • Besjoch in foarbyld fan elke side: Klik op 'e knop Folgjende, Foarige
,Earste, of Lêste om fan side te wikseljen.
 • Feroarje de skaal (grutte) fan de siden: Kies yn it útklapmenu Skaal bygelyks "50%" om elke side heal sa grut as
de oarspronklike side te meitsjen. 
Kies "Ferlytsje ta papierformaat" om de grutte fan de siden automatysk oan te passen 
dat se sa op de breedte fan it papier passe. Jo
kinne ek in eigen persintaazje ynjaan troch "Oanpast..." te kiezen.
 • Feroarje de oriïntaasje fan de side: Kies
Steand om de side sa te pleatsen dat de koarte kant boppe komt. Kies
Lizzend om de side sa te pleatsen dat de lange kant boppe komt.
 • Gean nei Side-ynstellings: Klik op Side-ynstellings... om siden
dy't jo ôfdrukke wolle fierder oan te passen.
 • Gean nei Ofdrukke: Klik op Ofdrukke om de
siden ôf te drukken.

Opmerking: Guon funksjes fan Ofdrukfoarbyld binne oars of net

beskikber ûnder Mac OS en Linux.


Side-ynstellings brûke

Opmerking: Guon funksjes fan Side-ynstelling binne oars of net beskikber ûnder

Mac OS of Linux.


Om oan te passen hoe't siden ôfdrukt wurde yn Firefox, kinne jo side-ynstellings brûke:


 • Kies Bestân > Side-ynstellings.

Yn Side-ynstellings kinne jo de folgjende ynstellings wizigje foar siden dy't jo ôfdrukke wolle:


 • Formaat & opsjes: Kies de oriïntaasje, skaal en oare opsjes:
  • Oriïntaasje:
   • Steand: Kies dit
om de side normaal te pleatsen, mei de koarte kant boppe.
   • Lizzend: Kies dit
om de side lizzend te pleatsen, mei de lange kant boppe.
  • Skaal: Typ in persintaazje fan de oarspronklike grutte yn. Typ bygelyks
"50" yn om elke side heal sa grut as de oarspronklike side te meitsjen.

   • Ferlytsje oant papierformaat: Kies dizze opsje om de
side automatysk oan te passen oan de breedte fan it papier.
  • Opsjes:
   • Eftergrûn ôfdrukke (kleuren en ôfbyldings): Kies dizze opsje om de eftergrûnôfbyldings en
kleuren ôf te drukken. As dizze opsje net keazen is, wurde allinnich ôfbyldings en kleuren op 'e foargrûn
ôfdrukt.
  • Marzjes & kop-/foetteksten: Klik op dit ljepblêd om
marzjes, kop- en foetteksten yn te stellen:
 • Marzjes:
  • Boppekant, ûnderkant, links, rjochts: Jou in marzje oan yn beskikbere
ienheden foar de marzjes oan de boppekant, ûnderkant, links en rjochts.
 • Kop- & foetteksten: Elke karlist represintearret in gebiet fan in kop- of
foettekst. De boppeste rige karlisten is foar de linker-, midden en rjochtergebieten fan de kopteksten. 
De ûnderste rige is foar de linker-, midden- en rjochtergebieten fan de foetteksten. Kies ien fan de 
folgjende opsjes yn elke karlist:

  • --blanko--: Toan neat yn dit gebiet.
  • Titel: Toan de titel fan de webside.
  • URL: Toan de URL fan de webstee (URL's begjinne trochstrings mei
"http://").
  • Datum/Tiid: Toan de datum en tiid wannear't de webstee ôfdrukt is.
  • Side #: Toan it sidenûmer fan elke side.
  • Side # fan #: Toan it sidenûmer mei it folsleine tal siden.
As jo bygelyks in webside fan 5 siden ôfdrukke, sil "3 fan 5" op 'e tredde side stean.
  • Oanpast: Typ jo eigen tekst. Jo kinne elk fan 'e ûndersteande koades ynfoegje
om spesifike ynformaasje ôf te drukken:

   • &PT: Sidenûmer mei totaal (foarbyld: "3 fan
5")
   • &P: Sidenûmer
   • &D: Datum
   • &U: URL
   • &T: Sidetitel

Tip: Brûk

Ofdrukfoarbyld om in foarbyld fan de wizigings 
yn 'e sideynstellings te besjen.


Faasje en effisjinsje ferbetterje

Underskate bestânstypen beheare

Firefox kin him mei gâns bestânstypen rêde. Mar foar guon

bestannen, lykas films en audio,
hat Firefox ynstekkers of helptapassings nedich dy't mei dy bestannen rêde. As
Firefox net oer de nedige helptapassing of ynstekker beskikt, kin er noch altyd it
bestân op de hurde skiif opslaan. Jo kinne gebrûk meitsje fan de ynlaadbehearder om oerhelle bestannen te folgjen.


Ynstekkers binne helptappassings dy't de funksjonaliteit fan Firefox útwreidzje en dêryn útfierd wurde.

Ynstekkers lykas Sun Java, Macromedia Flash en RealNetworks RealPlayer jouwe Firefox de mooglikheid
om multymediabestannen te besjen en lytse tapassings lykas films, animaasje en spultsjes út te fieren.


Jo kinne gongbere ynstekkers op de Ynstekkersside fan Mozilla Update fine.


Wannear't bestannen net yn Firefox iepene wurde kinne, hawwe jo de mooglikheid om dy mei

programma's bûten Firefox te iepenjen. Jo kinne bygelyks jo favorite mediaspiler brûke om MP3-bestannen ôf te spyljen.


Yn it dialoochfinster Ynladen bestannen fan Ekstra kinne jo regelje hoe't Firefox

omgean moat mei bestannen dy't er net sjen litte kin. Kies Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren, iepenje it paniel
Ynladen bestannen en klik op de knop aksjes sjen litte & bewurkje om dit 
finster te iepenjen. Jo kinne hjir de aksje foar
in bestânstype bewurkje of fuortsmite.
Mear ynformaasje oer dit dialoochfinster fine jo yn de hjirby hearrende seksje yn YnlaadopsjesFoarkarren.


As jo op in bestân klikke en Firefox net wit wat er dermei oan moat, wurdt in dialoochfinster

Iepenje toand, mei de folgjende mooglikheden:


 • Iepenje mei: Firefox iepenet it bestân mei it standertprogramma út
jo systeemynstellings. Jo kinne ek in oar programma kieze troch foar Oars... te kiezen yn it
útklapmenu.
 • Op skiif bewarje: Firefox jout jo de mooglikheid om in plak te kiezen
om it bestân te bewarjen. As jo Alle bestannen yn dizze map bewarje keazen hawwe yn it
paniel Ynladen bestannen fan OpsjesFoarkarren, sil it bestân automatysk yn 'e standertmap opslein wurde.
 • Dit fan no ôf automatysk dwaan foar dit soarte bestannen:
Wannear't dat keazen is, sil Firefox in oare kear út himsels deselde aksje útfiere 
as in bestân fan dat type ynladen wurdt

Tip: Jo kinne de opsjesFoarkarren dy't opslein binne foar Dit fan no ôf automatysk dwaan

foar dit soarte bestannen wiskje yn it paniel Ynladen bestannen fan Opsjes.


Firefox as

standertbrowser ynstelle


Firefox toant websteeën op it ynternet en op jo kompjûter.

Om maklik websteeën te iepenjen, kinne jo Firefox as jo standertbrowser ynstelle.


Kies Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren en klik de knop No kontrolearje yn it paniel Algemien

om fan Firefox jo standertbrowser te meitsjen.


Bufferynstellings feroarje

Firefox slacht kopyen fan faak besochte siden op yn in buffer. Sadwaande hoecht

Firefox de side net hieltyd wer as jo de webstee besjogge fan it netwurk op te heljen.


Om de grutte fan 'e buffer yn te stellen of om dy te leegjen:


 1. Kies Ekstra > OpsjesEkstra > FoarkarrenFirefox > Foarkarren.
 2. Klik op it ljepblêd Buffer ûnder it paniel Privacy.
 3. Jou in nûmer yn it fjild Brûk oant om de grutte fan de buffer op te jaan.
50MB oant 70MB is een goede grutte. Klik op de knop Buffer no leechmeitsje oan de rjochterant fan de 
kategory Buffer om de buffer fuortdaliks te leegjen.

Wichtich: In gruttere buffer makket dat mear ynformaasje fluch oerhelle wurde kin,

mar brûkt mear romte fan jo hurde skiif.


As jo Firefox ôflslute wurdt der ûnderhâld oan de buffer útfierd. Besykje de grutte

fan de buffer lytser te meitsjen as de tiid dat it ûnderhâld duorret jo langernôch is.


Klik wannear't jo mar wolle op de knop Op 'e nij lade yn de Navigaasjewurkbalke fan Firefox om de side op 'e nij te laden.

Firefox sil dan de lêste ferzje fan de side lade en sjen litte.


Auteursrjocht © 2003-2006 Meiwurkers fan it Mozilla Help Viewer Project.

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint…

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo