Synchronizěrowane rejtarki z drugich rědow pokazaś

Glědajśo: Pšosym aktualizěrujśo swóju wersiju Firefox, aby nejnowše funkcije wužywał.

Sync zmóžnja wam pśistup na wócynjone rejtarki pśez desktop, laptop a mobilne rědy Android, kótarež Firefox wužywaju. Tłocašk synchronizěrowanych rejtarkow zmóžnja wam pśistup na toś te webboki na wašom licadle z jano jadnym kliknjenim.

synced tabs 45
Nježli až zachopijośo, zarědujśo Sync na wšych rědach, kótarež Firefox wužywaju. Glejśo Kak zarědujom Sync na swójom licadle? za dalšne informacje.

Symbolowej rědce tłocašk synchronizěrowanych rejtarkow pśidaś

Pśidajśo nejpjerwjej swójej symbolowej rědce tłocašk synchronizěrowanych rejtarkow za lažki pśistup na swóje rejtarki. Trjebaśo to jano jaden raz cyniś.

  1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na Psiměriś.
  2. Śěgniśo tłocašk synchronizěrowanych rejtarkow synced tabs button 45 z póla měnija Pśiměriś do swójeje symboloweje rědki.
  3. Klikniśo na Pśiměrjenje skóńcyś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla