Tsena mo tshimololong ya Firefox ya Android

O mosha mo Firefox ya Android? O tlile mo lefelong le le tshwanetseng. Pego e e ama dintlha tsotlhe tsa konokono ebile e ka go tlaetsa go dirisa maranyane a mo metsotswaneng.

Tsaya matshwaobuka a Android le ditso

Tsaya tshedimosetso ya gago gotswa mo Chrome kgotsa mo sebatling sa Android.

 • Tobetsa konopo ya seoledi (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , tlhopha ebe {menu Import from Android.Tobetsa konopo ya seoledi (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) , tlhophaSettings, leCustomize ebe o tlhophaImport from Android. Labofelo, tobetsaImport.
  Import from Android

Dirisa sebontshi sa mabono go bona se o se batlang ka bonako

O tlhokana le go bula Firefox, ebe o nna le tetla ya ditsha tsa webo tse ditona tsa gago. O ka batla mo webong kgotsa wa tsena mo ditsong tsa patlo ya gago le matshwaobuka ka go tobetsa bara ya aterese. Fa o batla mo go tseneletseng, bona Customize the Firefox Homepage.

Awesome Screen 23

Bula Firefox o tlaa letlelesega mo ditsheng tsa gago tsa mmamoratwa. Gotsweng foo, o ka ya mojeng go tsena mo patlong ya gago ya pele kgotsa o ye molemeng go tsaya matshwaobuka a gago. Tobetsa mobareng ya aterese go batla mo webong. Tse dintsi, bona Customize the Firefox Homepage.

Awesome Screen 26

Tsenya matshwaobuka a desekethopo, dithebe le khunololamaroba mo thulaganyotsamaisanong

Thulaganyotsamaiso ya Firefox e go letla go tsaya matshwaobuka a Firefox, dithebe, khunololamaroba le tsedingwe gongwe le gongwe ko oleng teng. Ka ditaelo tse ditseneletseng, bonaHow do I set up Sync on my computer?

Android sync tabs

Bula ebe o fetola dithebe

Firefox taolo ya dithebe tse dintsi motlhofo. Ithute mo go ntsi - Using Tabs on Firefox for Android.

 • Tobetso konopo ya thebe mo mojeng o o ko godimo (e supa palo ya dithebe tse o di butseng ). Gotsweng foo o ka tlhapha thebe e nngwe kgotsa o dirisa + go bula e ntshwa.
  Open tabs

Tshwaa ditsha tse o di ratang

Boloka tse o di ratang. BonaAdd, delete and view bookmarked webpages in Firefox for Android.

 • Go tshwaa tsebe, tobetsa konopo ya seoledi (either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) ebe o tlhopha letshwao la naledi. Naledi eo e tlaa nna lefifi go supa gore tsebe eo e tshwailwe.
  Android bookmark
 • Go ntsha , boelela go tobetsa konopo ya seoledi ebe o tobetsa naledi gape. Naledi e tlaa phatsima go supa gore letshwaobuka le ntshitswe.

Tshwanedisa Firefox ka dioketswa

Dioketswa di go letsa go oketsa boleng mo Firefox.

Patlo ya Sephiri

Patlo ya Sephiri e go letla go batla mo enthaneteng o sa boloke tshedimosetso epe ka ditsha le ditsebe tse o di etelang. Learn more about Private Browsing.

 • Tobetsa thebe ya sephiri, ebe o tobetsa konopo ya seoledi(either below the screen on some devices or at the top-right corner of the browser) ebe o tlhopha New Private Tab.
  New private tab

Mokgwa wa padi

Mokgwa wa padi o ntsha go shafola gore o kgone go itebaganya le diteng fela. Go ithuta mo gontsi, bona View articles in Reader View on Firefox for Android.

 • Tobetsa konopo ya mokgwa wa padi Reader mode mo bareng ya aterese address bar.
  Reader mode article
// These fine people helped write this article:Tshepo Tamajobe. You can help too - find out how.

Was this article helpful? Please wait...

Volunteer for Mozilla Support