Dipotso tsa gangwe le gape

Firefox Firefox Last updated: 04/07/2016 69% of users voted this helpful

Fano ke setlhopha sa dikgolagano tsa ditsebe tse di mosola mo go tlhaloseng tiriso ya pinagare ya thulaganyo le go baakanya mathata ape a o ka kopanang le one fa o dirisa Firefox.

Go ithuta gole gontsi, tobetsa kgolagano e e itebagantseng le tshedimosetso e o e batlang:

 • How to set the home page, e e nang le tse di latelang:
  • Tsenya kgotsa fetola tsebegae
  • Busetsa tsebegae ya thulaganyetsoruri
  • Gona le mathata?
 • Private Browsing - Use Firefox without saving history, go ama tse di latelang:
  • Ke bula jang letlhabaphefo la sephiri le lesha?
  • Ke tobetsa jang go dirisa patlo ya sephiri?
  • Ke tobetsa jang go tima patlo ya sephiri?
  • Patlo ya sephiri ga e boloke eng?
  • Ditsela tse dingwe tsa go ka laola ditshedimosetso tse di ka bolokwang ke Firefox
 • Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode, go ama tse di latelang:
  • Go simolola Firefox ka mokgwa o o babalesegileng
  • Letlhabaphefo la mokgwa o o babalesegileng
  • Tharabololo ya mathata ka mokgwa o o babalesegileng
  • Go tswa mo mokgweng o o babalesegileng
  • Dira gore diphetogo tsa Firefox tsa letlhabaphefo la mokgwa o o babalesegileng e nne tsa sennelaruri.
 • Firefox hangs or is not responding - How to fix, go ama tse di latelang:
  • Firefox e kgaotsa ka dinako tse di farologaneng
  • Firefox e kgaotsa e ntse e tshameka ditshwantsho tsa mothikinyego tsa Flash
  • Firefox e kgaoga fa o e dirisa sebaka sese leele
  • Tlhabolola Firefox
  • Firefox e kgaoga fa e emetse go tsenya letlhabaphefo le lesha
  • Fefosa pusetso ya legato
  • Firefox hangs e kgaoga fa o laisilola kgotsa o boloka ditshwantsho
  • Firefox e kgaoga fa o etlogela

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More