డౌన్లోడ్ చేసి, ఇన్స్టాల్ మరియు వలస

ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైర్ఫాక్సు ఇన్స్టాల్ మరియు సమాచారాన్ని బదిలీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి.

ఇంగ్లీషులో